HISTORY OF DEVELOPMENT
Star Asia Joint Stock Company established 4/2004
 

- Registration No 0101491386

 by Hanoi Department of Planning and Investment date

 20th May 2014.
- Registration address and factory : Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Dist. - Hanoi, Vietnam.
 

Office Hanoi: Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Dist. - Hanoi, Vietnam. Telephone : +8424 3514 7999

Fax : +8424 3514 7992

Email : nsca@nsca.vn

Web site : www.nsca.vn
Starduct Factory : Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Province - Hanoi, Vietnam.
 

Telephone: +8424 3514 7999

Fax: +8424 3514 7992

Email: nsca@nsca.vn

Web site: www.nsca.vn

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi:

Thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể trả lời. Các mục được liệt kê in đậm là bắt buộc


Tên:*
Email:*
Điện thoại:
Fax
Công ty
Địa chỉ 1
Địa chỉ 2
Thành phố
Tỉnh / thành
Nội dung:*